KONKURS!

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU: “Twój poranny impuls”
§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Pokochaj siebie o poranku” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez Karolinę Hartman – twórczyni projektu LATO 2020 – 3 minuty o poranku (Szczyrk, ul. Myśliwska 35a) przy wsparciu marki Madlin.

Konkurs prowadzony będzie na portalu facebook na profilu 3 minuty o poranku pod adresem: https://www.facebook.com/3-minuty-o-poranku-107897310856768/?modal=admin_todo_tour za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: http://3minutyoporanku.pl/
(dalej „Organizator”).

Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 17.06. 2020 r. do 10.07.2020 r. (do godziny 23.59).

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym
Konkursem.


§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która: 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy
lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków
określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.


§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie: „co najbardziej podoba Ci się w sobie” i opublikowaniu jej w formie komentarza pod postem. Uczestnik dobrowolnie wskazuje do zabawy jedną osobę – wymóg konieczny.


Uczestnik Konkursu musi polubić profil: 3 minuty o poranku na portalu
Facebook. Organizator wybierze dwa komentarze, które nagrodzi nagrodami:

2 x Voucher po 50 zł do sklepu Madlin.

Nagrody wskazane na grafice konkursowej mają charakter
poglądowy i ich finalny kształt zależy od stanów magazynowych Organizatora na dzień zakończenia konkursu.

W tym konkursie vouchery będą przesłane drogą elektroniczną do zwycięzców. Każdy bon będzie zawierał kod rabatowy, który obniży wartość koszyka w sklepie Madlin o 50 złotych.


Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 15.07.2020 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie facebook oraz w poście konkursowym. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy do dnia 30.07.2020 pod wskazany przez zwycięzce adres email. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarza.


Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i
oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Korzystanie przez 3 minuty o poranku z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki 3 minuty o poranku w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Karolinie Hartman (organizator) wyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania
Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Karolina Hartman, ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Karoliny Hartman swoich autorskich praw osobistych w stosunku do
Zadania Konkursowego. Karolina Hartman może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do
usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż dotyczących 3 minut o poranku.


§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Karolina Hartman twórczyni projektu Projekt Lato 2020 – 3 minuty o poranku (Szczyrk, ul. Myśliwska 35a). Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.


§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres email: hartmankarolina@wp.pl najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres
mailowy Organizatora: hartmankarolina@wp.pl


§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z
postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Strony: 1 2 3